Som framgår av benämningen låglandsled går Malingsbo-
Klotenrundan genom mellansvensk mjukt rundad topo-
grafi. Man får för den skull inte förledas tro att det blir en
strapatsfri promenad. Bergslagens lider kan vara både
branta och sengångna.
Leden går genom vida svamp- och bärskogar. Landskap-
et berikas med en mängd sjöar, alla inte precis invid led-
en men nära nog för att ofta vara i blickfånget. I många
av sjöarna finns naturligt fiskbestånd och ibland inplanterad
fisk.
Omväxlande i skogen ligger spridda torp och gårdar.
Det är rester av en tidig finnkolonisation. De äldsta kartor-
nas mest vanliga beteckning är just "Finnetorp". Medveten
landskapsvård har siktat till att hålla kvar en del av den-
na bosättning, ofta som så kallade hästställen.
Områdets geologi vittnar om den väldiga omdaning land-
skapet genomgick under inlandsisens avsmältning. Leden
går nära högsta kustlinjen (ca 182 m ö h), ibland ovanför
ibland nedom. Det innebär att leden bitvis går högt i mo-
ränbunden mark. Själva kustlinjen känns igen genom
korta sträckor med stenig sluttning. Nere i dalgången
träffar man på sand och grus, ofta i form av skarpa ås-
ryggar som bildats i isens tunnlar.
Vandring efter Malingsbo-Klotenrundan kan börja på vil-
ken punkt som helst, i norr från Björsjö, i öster från Ma-
lingsbo eller i väster från Kloten. På dessa orter finns logi
av olika slag. Andra leder ansluter på dessa platser: Sméleden som kommer norrifrån (ingår i Europaled 1), Bruksleden som kommer sydost ifrån och Bergslagsleden
i sydväst.
- Härutöver finns omkring 100 kilometer kortare leder och stigar där man finner ett antal rastplatser, vindskydd och rikligt med naturbadplatser.
» Läs mer
 
Text: Carl-Eric Janlöv
Illustration: Lisa Lager
  »Klicka här för utskrift i pdf-format

line
45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten