45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog
line
Gränseskogens naturreservat består av en mossrik barrblandskog. Den största delen av skogen är 150 år gammal, här finns även en tall som är 240 år gammal. Området har under lång tid undantagits från skötsel, det avsattes som domänreservat 1952. Reservatet har hög naturskogsprägel och har bedömts som unikt inom Klotens naturvårdsområde. Här finns mycket död ved och en lång skoglig kontinuitet. Detta gynnar en mängd olika arter som är beroende av dessa sällsynta miljöer.

Vägbeskrivning
Från Lindesberg tar Du väg 50 mot Kopparberg där du tar länsväg 233 österut mot Kloten. Strax innan du når Kloten tar du norrut vid skyltar mot Bredsjön. Håll mot Bredsjön och efter ca 5,5 km når du en p-plats. Därefter följer en promenad på 1 km.

Foto: Älgmark, Claes Johansson
Cirka etthundrafemtio år gammal skog växer i området

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten