Malingsbo
Kloten
Björsjö
Baggådalen
Gärdsjöbo
Hagge
Lumsån
Löa
Morskoga
Nyfors
Ramsberg
Resta
Riddarhyttan
Snöån
Tolvsbo

Bygden förr och nu

Grimsö

Ludvig (Lucas) Heijkensköld lät uppföra herrgården i Grimsö i slutet av 1800-talet när han fick egendom-en av sin far, som var brukspatron på Gammelbo Gård. När Grönbo Västra kronopark, med 13 000 ha skog, köptes för viltforskning blev Grimsö centrum för verksamheten, till en början med Statens natur-vårdsverk som huvudman. Sedan 1992 är Grimsö forskningsstation en avdelning inom Institutionen för naturvårdsbiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. I verksamheten ingår, förutom vilt- och landskaps-forskning, även miljöövervakning, utbildning och information till såväl forskare och andra intressenter som allmänheten. Grupper är välkomna att gå runt med guide och på Grimsödagen varje vår visar man sin verksamhet för allmänheten. I samarbete med Älgmark Malingsbo-Kloten invigs en helt ny utställning 2004.

Den 35 kilometer långa Sverkerstaån, söder om Grimsö, i Sörmogens nedre del, kommer från Glien och Sandån. Timmerflottningen i ån började ända uppe i Klotenskogarna genom den flottningsled som byggdes i Sandån vid sekelskiftet. Flottningen pågick mellan 1915 och 1928. Rensningen av hinder och stora stenar i åfåran har minskat möjligheterna för den naturliga föryngringen av öring, men underlättar i motsvarande grad för kanoters framkomlighet.
I byn Grimsöbodar fanns skola 1922-1987 och handelsbod 1927-1960. Idag är husen privatbostäder.

Allmänningbo
Byn ligger på båda sidor om Forsån som delar den i Norra och Södra Allmänningbo Vid bron mellan de båda bydelarna fanns en hytta från slutet av 1500-talet och fram till 1820. Idag återstår endast slagghögarna.
Forshammars Bergverk är inhägnat område, men har man tur att få en visning av dagbrottet där fältspatsmalmen hämtas är det en upplevelse. Malmen mals till fältspatsmjöl för keramik- och glasindustriell användning. Det gamla anriknings-verket är klassat som industriminne och renoverades år 2002.
1951 övertog Konsum affären i Allmänningbo och invigde verksamheten i nya lokaler. Rörelsen var en filial till Aronsbergs konsumbutik

För arbetarna vid Gustavsbergs gruvor byggdes 1915 två stora flerfamiljshus vid Tallbo, nordväst om Norra Allmänningbo. Husen revs på sjuttio-talet. I närheten syns tegelmuren som ut-gjorde en del av den ugn där man gjorde kol till gengas-bilarna under krigsåren. Ugnen var tillverkad av tegel och stålplåt och konstruerad av Allmänningbos byggmästare John Lindström.
Under första hälften av 1900-talet fick byborna, förutom av gengaskoltillverkningen, även en del inkomster från kräftfångst och pälsdjursuppföd-ning. Några arbetade i Gustavsbergsgruvan.
Numera pendlar de flesta byinvånarna till de närbelägna tätorterna och driver gårdarna på fritiden. Här finns en mycket aktiv bygdeförening.

Hägernäs
Hägernäs ligger mitt emellan de fiskrika sjöarna Norrmogen och Sörmogen. Vattnet som rinner mitt i byn tillhör Sverkestaåns vattensystem. 1684 tillhörde Hägernäs fältmarskalk Claes Chris-tensson Horn af Åminne. Då fanns också ett järn-bruk här. Idag har man dikor och köttdjur på går-den sedan man slutat med mjölkproduktion. Går-den har också fiskodling med rökeri och gårds-butik. I byn finns ett åkeri och en målerifirma.

» Karta och lokal information

» pdf- format för utskrift

 

Ser man inte älgar i skogen så finns de i Grimsös hägn.

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten